MENU

LID WORDEN

ONZE CLUB

OVER DE H.B.C.

 

De H.B.C. oftewel voluit de HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB is een van Nederlands oudste rasverenigingen. Het was om precies te zijn op 1 juli 1907, dat de H.B.C. in Amsterdam werd opgericht.

 

In Hotel Polen van onze hoofdstad kwamen tezamen de heren Enthoven, Van der Does, Burghoff, Stock en Delder om te komen tot deze historische gebeurtenis. De nieuwbakken vereniging werd op 14 november van dat jaar bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

 

1907 was ook het jaar waarin de eerste Franse Bulldog werd opgenomen in het Nederlands Honden Stamboek (N.H.S.B.). Vijftien jaar eerder, in 1892, vinden we in een uitgave van dit N.H.S.B. de eerste twee Engelse Bulldoggen. Omdat er in die tijd nog geen officieel onderscheid bestond tussen de Engelse en de Franse Bulldog, werden zij opgevoerd als "Bulldoggen". De naamgeving van onze vereniging ligt ook in deze traditie, omdat zij in deze eerste jaren zowel de Engelse Bulldog, de Dwerg Bulldog als de Franse Bulldog vertegenwoordigde.

 

De Dwerg of Toy Bulldog, zoals hij ook wel werd genoemd, is in de loop van de tijd van het toneel verdwenen. Nog maar een tiental jaren geleden werd er een aparte vereniging voor de Engelse Bulldog opgericht, die inmiddels erkend is door de Raad van Beheer. Nu zeggen we met trots:

 

 

"De H.B.C. uw officiële rasvereniging in Nederland voor de Franse Bulldog."

 

 

Als officiële vertegenwoordigster van de Franse Bulldog is het de taak van onze vereniging, om aktief het welzijn van ons ras te bevorderen. Uiteraard is de gezondheid van alle Franse Bullen prioriteit nummer één. De achondroplastische rassen, waartoe de Franse Bulldog behoort, hebben een erfelijke aanleg, die resulteert in een extreem korte snuitpartij, een ondervoorbijtend gebit, een korte, gedrongen bouw, een in verhouding zwaar ontwikkeld hoofd en schouderpartij en een lichter ontwikkelde achterhand.

 

Deze eigenschappen kunnen aanleiding zijn tot gezondheidsproblemen. Vooral de ademhaling kan de kortsnuitige hond wel eens parten spelen. Al jaren geleden is men tot de conclusie gekomen, dat er dringend het nodige gedaan moest worden om deze problemen voorgoed de wereld uit te helpen en met succes. Zag men een tiental jaren geleden nog regelmatig een Franse Bulldog met ademhalingsmoeilijkheden op een tentoonstelling, heden ten dagen komt dat in ons ras bijna even zelden voor als bij andere, niet achondroplastische rassen.

 

DOELSTELLING

 

Het doel van onze vereniging is :

 

- Zich zonder winstoogmerk inzetten voor het instandhouden en het verbeteren van de raszuivere Franse Bulldog volgens de officiële rasstandaard.

- De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de Franse Bulldog in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken

  binnen dit ras in het bijzonder.

- Het bevorderingen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Franse Bulldog.

 

 

Wij proberen dit doel te bereiken door :

 

- Het maken van afspraken, zoals vastgelegd in de erecode.

- De kwaliteit en de gezondheid van het ras kritisch te bekijken en wanneer nodig deskundige hulp in te roepen.

- Deskundig advies te verstrekken over eventuele gezondheidsproblemen.

- Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden van, het fokken van en opvoeden van de Franse Bulldog.

- Het houden van vergaderingen.

- Het organiseren van bijeenkomsten en lezingen voor fokkers en liefhebbers.

- Het organiseren van exposities.

- Het uitgeven van een clubblad.

- Het streven naar deelname aan overleg binnen de georganiseerde kynologie.

- Al het geen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

 

 

HET BESTUUR

VOORZITTER

 

 

VACANT

 

 

SECRETARIS

 

Mevr. Meike Heijmans

Beemdstraat 10

5384 LB Heesch

Telefoon: 0412-455243

 

KYNOLOGISCHE ZAKEN  A.I.

 

 

VACANT

 

VICE-VOORZITTER

 

Dhr. J. L. Williams

Hintham 138

5246 AK Rosmalen

Telefoon: 0736441436

 

PENNINGMEESTER

 

Mevr. Janita Akkermans - Timmers

Rector Gelissenstraat 1

5165 AP Waspik

Telefoon: 0416313528

 

REDACTIE  A.I.

 

Mevr. Monica Brings - De Kubber

Dasmer 1

6171 SB Stein

Telefoon: 0611751347

 

COMMISSIES

 

EVENEMENTEN

Riki van Raamsdonk   -   Paula Arts    -   Frits-Jan van Wijk

______________________

 

PUBLIC RELATIONS

Maria Galjaard   -   Frank van Wezel   -   Herbert Brings

______________________

 

KYNOLOGISCHE ZAKEN

Bart van Beek

kynozahbc@gmail.com

_____________________

 

LEDENADMINISTRATIE

Dorien Wannet

ledenhbc@gmail.com

_____________________

 

REDACTIE

Frank Wannet

showuitslagenhbc@gmail.com

_____________________

 

WEBSITEBEHEER

HMwebdesign

info@hmwebdesign.be

 

REGLEMENTEN & STATUTEN

STATUTEN

Naam.

 

Artikel 1:

1. De vereniging draagt de naam: Hollandse Bulldoggen Club.

De vereniging is opgericht op 7 juli 1907 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 november 1907.

De doelstelling van de vereniging was het behartigen van de belangen van de Engelse, Franse en Dwergbulldog. Deze taak heeft de Hollandse Bulldoggen Club vervuld tot de datum waarop de Engelse Bulldog Club Nederland door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied erkend werd.

Door de erkenning van de E.B.C.N. kreeg de Engelse Bulldog een aparte vertegenwoordiging.

 

2. De vereniging is opgericht en aangesloten als kynologische rasvereniging zoals bedoeld in de statuten van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen Raad van Beheer.

 

3. De vereniging is gevestigd in ‘s-Gravenhage.

BEKIJK / DOWNLOAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Samenstelling bestuur.

 

Artikel 1:

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Uit de overige bestuursleden, de commissarissen, wordt door het bestuur tenminste een vervangend voorzitter aangewezen.

De taken van de commissarissen worden onderling geregeld.

 

Rooster van aftreding.

 

Artikel 2:

Elk jaar treden een lid van het dagelijks bestuur en twee commissarissen af. De aftredende zijn terstond herkiesbaar.

 

Voorzitter.

 

Artikel 3:

De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij regelt de volgorde van de te behandelen zaken. Hij coördineert de werkzaamheden van de bestuursleden. Hij zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen. Hij ondertekent samen met de secretaris de goedgekeurde notulen van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen.

BEKIJK / DOWNLOAD

ADVERTEREN BIJ DE HBC

 

De Hollandse Bulldoggen Club is een actieve vereniging op het gebied van de kynologie.  We hebben een clubblad,  een website, een Facebookpagina, we organiseren een Bullendag, een Kampioenschapsclubmatch en nog veel meer.

 

U kunt adverteren in ons Bulle Bulletin. Ons Bulle Bulletin verschijnt ieder kwartaal. Het blad staat vol informatie over de Franse Bulldog voor de enthousiaste bezitters, de fokkers en toekomstige eigenaren van Franse Bulldoggen. Wij stellen u in de gelegenheid om advertentieruimte in dit blad te reserveren. Op verzoek sturen wij u een Bulle Bulletin toe, evenals de belangrijkste gegevens en de advertentietarieven.

 

Adverteren in de catalogus van de Kampioenschapsclubmatch, clubmatch en jongehondendag is ook mogelijk. De Internationale Kampioenschapsclubmatch wordt jaarlijks medio april gehouden. Velen Franse Bulldoggen en hun begeleiders uit binnen,- en buitenland bezoeken deze show.

 

Het plaatsen van een advertentie van uw kennel, is alleen mogelijk voor Erecodefokkers.

 

Voor de andere activiteiten bestaat ook de mogelijkheid om te adverteren of te sponsoren.

 

Wij hopen u als adverteerder voor een of meerdere van onze advertentiemogelijkheden te mogen ontmoeten.

 

 

Full color A4 binnenzijde voor of achter pagina € 250,00

Full color A4 overige pagina’s € 200,00

Full color A5 (landscape) € 100,00

Zwart wit A4 overige pagina’s €160,00

Zwart wit A5 (landscape) € 80,00

Voor meer informatie over de advertentie(s) kunt contact opnemen met de redactie:

Mevr. Monica Brings - De Kubber

LIDMAATSCHAP

LID WORDEN VAN DE H.B.C.

 

Indien u lid wilt worden van de Hollandse Bulldoggen Club, uw officiële rasvereniging in Nederland voor de Franse Bulldog, kunt u zich aanmelden via onderstaande online formulier :

 

AANMELDINGSFORMULIER

WAT HEEFT DE H.B.C. U TE BIEDEN ?

 

Bij de overweging zich aan te melden bij een vereniging zullen veel mensen eerst kijken naar de “zichtbare” activiteiten (Wat krijg ik en wat doen ze allemaal waar ik aan mee kan doen ?)

Het clubblad “Het Bulle bulletin” verschijnt ieder kwartaal en dus 4 keer per jaar. Hierin veel informatie, mededelingen, eigen verhalen, uitslagen, foto’s, over gezondheid en voeding, enz. Tevens stellen wij een bijdrage van onze eigen leden, voor in ons clubblad zeer op prijs.

 

De  H.B.C. organiseert jaarlijks diverse evenementen, zoals de Jonge Hondendag, (Kampioens) Clubmatch en Bullendag. Dit zijn de evenementen bij uitstek waar u de mogelijkheid krijgt om veel verschillende Franse Bulldogen bij elkaar te zien. Verder zijn de HBC evenementen een gezellig samen zijn en heeft u de mogelijkheid om met fokkers en Franse Bulldog eigenaren te spreken...

 

 

Wordt u lid via een HBC-fokker ? Dan betaalt u de helft van het lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar.

 

Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van het lidmaatschapsgeld van het lopende jaar.

 

Het lidmaatschap gaat pas officieel in nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen.

Men ontvangt hiervan geen apart bericht.

 

KOSTEN LIDMAATSCHAP

 

€ 30,00 voor leden binnen Nederland

€ 35,00 voor leden buiten Nederland

€ 10,00 voor gezinsleden

€ 5,00 éénmalig inschrijfgeld per lid

 

 

Gezinslid

Het lidmaatschap van onze vereniging is i.v.m. de kiesgerechtigheid strikt persoonlijk. Willen meerdere inwonende personen van een gezin óók lid van de vereniging H.B.C. worden, hetgeen wij zeer op prijs stellen, dan dienen die personen zich als gezinslid op te geven. Bij nieuw lidmaatschap betaalt men eenmalig € 5,00 inschrijfgeld.

 

Betalingen aan :

 

HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB

IBAN: NL86INGB0000170453

BIC: INGBNL2A

 

Voor vragen kunt u terecht bij:

 

Mevr. Dorien Wannet

 

 

 

SITEBEHEER & ONTWERP door HMwebdesign

Copyright © {date}  - Hollandse Bulldoggen Club - All rights reserved