­
Inschrijven
ico dutch2
  Entree
ico english2
FlyerHBC KCM2021 500px

Zes verenigingen van kortsnuitige rassen zijn met het bestuur van de Raad van Beheer overeengekomen de onderhandelingen met betrekking tot de convenanten voor de 12 kortsnuitige rassen )* weer te hervatten. Sinds 18 augustus jl. lagen de onderhandelingen hierover stil nadat het overleg op de avond daarvoor uiterst moeizaam was verlopen en daarover een kort statement op Facebook was verschenen.
Sindsdien is er veel gebeurd en met name op social media zijn daarover in de tijd tot aan de AV op 5 september jl. diverse statements verschenen. En hoewel het altijd zakelijk was bedoeld heeft de hectiek van het moment en de emotie welke verbonden is aan deze kwestie er voor gezorgd dat er onbedoeld een aantal zaken zijn gezegd. Soms ook onbedoeld op persoonlijk vlak, iets wat de verstandhouding op dat moment geen goed heeft gedaan. En daar waar mevr. Kolster in eerdere instantie al excuus had aangeboden voor de gang van zaken rondom 11 mei (bekendmaking van opschorting van stambomen) hebben ook de vertegenwoordigers van de zes bovengenoemde verenigingen, dhr. Broersma en dhr. Hoenderken, na een persoonlijk gesprek hun excuus aangeboden over enkele persoonlijke aantijgingen aan het adres van mevr. Kolster.

Een aantal zaken is sinds de AV veranderd en na een gesprek met mevr. Kolster hebben de zes verenigingen besloten de eerder genoemde twee vertegenwoordigers af te vaardigen om de onderhandelingen voort te zetten. Met vertrouwen hervatten wij de onderhandelingen weer.

Namens de zes betrokken verenigingen;
H.O. Hoenderken
J.F. Broersma

)* Affenpinscher, Boston Terriër, Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Mopshond, Pekingees , Shih Tzu

Open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer met betrekking tot de brachycefale rassen .

Hollandse Bulldoggen Club - Eerste Gezelschapshonden Club Nederland - Shih Tzu Club Nederland - Boston Terriër Club Nederland – Commedia Mopshonden Vereniging - Engelse Bulldog Club Nederland - Bulldog Club Nederland - Pekingees en Dwergspanielclub - Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers

Aan het bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
t.a.v. het secretariaat, dhr. R. Nuberg
p/a Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam

24 juni 2020

Geacht bestuur, In navolging op het afwijzende antwoord van de minister op het door de Raad van Beheer en de bovengenoemde verenigingen gezamenlijk opgestelde fokbegeleidingsplan, deelde u ons op 11 mei jl. mee de dekaangifte en registratie van kortsnuitige honden met ingang van 18 mei aan te passen.

Feitelijk houdt dit in dat de Raad van Beheer geen stambomen meer afgeeft aan pups geboren uit rastypische ouderdieren van de volgende rassen:
• Affenpinscher, Boston Terriër, Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Mopshond, Pekingees en Shih Tzu.

Dit desastreuse besluit maakt de fok met honden conform de rasstandaard van deze rassen in Nederland onmogelijk. De fokkers van deze rassen zijn daarmee zwaar gedupeerd. Daarnaast zal het gevolg van dit besluit zijn dat ook de rassen met een CFR tussen 0.3 en 0.5 snel zullen volgen. Tevens schept het een precedent voor het op zelfde wijze uitsluiten van rastypische honden van andere rassen met uiterlijke kenmerken, welke op even zo gemakkelijke doch misleidende wijze zullen worden aangevallen. Internationaal heeft dit besluit zowel binnen de FCI als de aangesloten contractpartners reeds tot veel verontwaardigde en verontruste reacties geleid.

De betrokken verenigingen zijn het er dan ook over eens dat dit een onrechtmatig besluit is waarbij aan de bepalingen gesteld in het kynologisch reglement voorbij wordt gegaan. Wij willen u hierbij vier dringende verzoeken voorleggen teneinde de situatie van vóór 11 mei jl. te herstellen én te voorkomen dat de huidige situatie zorgt voor een domino-effect waarbij vele rassen zullen volgen:

Verzoek 1: - De Raad van Beheer herroept per direct en met terugwerkende kracht de aangepaste registratieprocedure van kortsnuitige honden welke is gepubliceerd op 11 mei 2020.

Verzoek 2: - De Raad van Beheer onderschrijft de stelling dat de rasstandaard leidend is en steunt de open brief van de FCI Standards Commission aangaande brachycefale honden. Open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer met betrekking tot de brachycefale rassen 2/2

Verzoek 3: - De Raad van Beheer sluit convenanten met de betrokken verenigingen waarbij als voorwaarde voor het afgeven van stambomen een inspanningsverplichting bij de fokker wordt neergelegd. Deze inspanningsverplichting omvat een verplichte gezondheidstest, bij voorkeur op basis van het wetenschappelijk onderzoek van de ‘Cambridge BOAS Research Group’ middels een licentie van de Engelse Kennel Club welke wordt gesteund door de FCI. Gezien het vele reeds uitgevoerde voorbereidende werk is dit op zeer korte termijn samen met de betrokken verenigingen te realiseren.

Verzoek 4: - De Raad van Beheer stelt in samenwerking met de verenigingen een netwerk van 20 à 30 dierenartsen op waarmee de fokkers van onze verenigingen worden gefaciliteerd om de gezondheidstesten die in de convenanten genoemd worden te laten uitvoeren. Dit gaat om bijvoorbeeld de Cambridge BOAS test, patella-test en de ogentest (voor kortsnuitige honden). Deze dierenartsen kunnen worden getraind door een aantal specialisten (deels conform de licentie met de Engelse Kennel Club) en vormen een netwerk van testlocaties in Nederland. Zo kunnen gezondheidstesten goedkoop en bereikbaar worden gemaakt, waardoor de kans groter is dat niet alleen fokdieren, maar ook nakomelingen kunnen worden getest. Dit levert meer data op en kan een eventuele snellere eliminatie van problemen in een ras opleveren. Deze dierenartsen vormen verder een belangrijk klankbord voor de kynologie en kunnen fungeren als ambassadeurs. Wij verwachten dat de Raad van Beheer de bovengenoemde verzoeken inwilligt en de betrokken verenigingen daarvan uiterlijk 5 juli a.s. integraal op de hoogte stelt waarna wij in goede samenwerking kunnen komen tot het behoud van de fokkerij van de genoemde rassen. Mocht u niet ingaan op onze verzoeken dan beraden wij ons op het op korte termijn bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering conform art. 21 van de statuten van de vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”

Hoogachtend,
Hollandse Bulldoggen Club
Eerste Gezelschapshonden Club Nederland
Shih Tzu Club Nederland
Boston Terriër Club Nederland
Commedia Mopshonden
Vereniging Engelse Bulldog Club Nederland
Bulldog Club Nederland
Pekingees en Dwergspanielclub
Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers

De lengte van de snuit is ongeveer 1/6 van de totale lengte van het hoofd. Als we dat vergelijken met de nieuwe regelgeving in Nederland, moeten we een paar dingen duidelijk maken:

De FCI rasstandaard vermeldt "... lengte van de snuit ..." en "1/6 van de totale lengte van het hoofd"...

pdffrenchbulldogcfr.pdf


 

...er is een prachtig persoon heen gegaan die voor de Franse Bulldog wereld zoveel heeft betekend.

Oud voorzitter en Erelid van de Hollandse Bulldoggen Club en gerespecteerd keurmeester all over the world
en vooral oprichter van de kennel " de la Parure" wat in de hele wereld een groot begrip is.

Rust zacht je zal gemist worden.
Victor Alexander van Raamsdonk
De wereld is een prachtig mens armer.

† 14-12-2019
victor van raamsdonk


 

Recent is het rapport ‘FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN’ gepubliceerd met daarin handhavingscriteria voor de fokkerij van kortsnuitige honden in Nederland.

De Raad van Beheer ondersteunt de Minister in het stellen van regels voor de fok van kortsnuitige honden. De Raad van Beheer speelt een controlerende rol in de fokkerij van stamboomhonden in Nederland en neemt daarom haar verantwoordelijkheid, zoals o.a. verwoord in FairFok, en gaat aanvullende eisen stellen aan het registeren en aanvragen van stambomen voor de betreffende rassen.

Fokkers zullen in het vervolg duidelijk moeten aantonen dat de voor het fokken gebruikte ouderdieren vrij zijn van problemen gerelateerd aan het uiterlijk, om zo te garanderen dat alleen gezonde honden worden ingezet. Verder zullen raskruisingen en het aankeuren van honden als instrumenten worden ingezet om structureel de lengte van de snuit in deze rassen te vergroten.

De Raad van Beheer verzoekt om een uitzondering voor de stamboomhondenfokkerij om honden die gezond zijn, maar toch een CFR < 0.3 hebben, onder voorwaarden in te zetten voor het fokken. De Raad van Beheer zal alleen stambomen afgeven als de ouderdieren aan de gestelde voorwaarden voldoen.

  • Conditietest: goede conditie, geen abnormale ademgeluiden en goede temperatuurregulatie. De test moet worden uitgevoerd voordat de hond wordt ingezet voor het fokken en herhaald worden wanneer de hond na het derde levensjaar nog ingezet gaat worden.
  • ECVO oogonderzoek: geen oogaandoeningen gerelateerd aan brachycephalie.
  • Dierenartskeuring: algemeen onderzoek op fokgeschiktheid, geen obesitas, geen uitpuilende ogen, geen hinderlijke neusrimpel, geen dichte neusgaten en beoordeling van de relatieve snuitlengte, halsomtrek en borstomvang.

Internationaal is er veel aandacht voor de problemen die voorkomen bij de kortsnuitige hondenrassen. De Raad van Beheer heeft zich in diverse internationale gremia uitgesproken over de problemen. Een gedragsverandering bij alle stakeholders naar een normaalbeeld met minder extreme korte snuiten is nodig en de Raad van Beheer zal zich daar nationaal en internationaal voor inzetten.

De regelgeving van de overheid richt zich uitsluitend op de Nederlandse fokkers. Voor de fokkers van stamboomhonden neemt de Raad van Beheer haar verantwoordelijkheid. De import van kortsnuitige honden wordt door de regelgeving van de overheid niet gereguleerd. Het risico is zeer groot dat het aanbod van deze kortsnuitige honden zal verschuiven naar buitenlandse fokkers en handelaren welke niet gehinderd worden door enige regelgeving. De gezondheid en het welzijn van de kortsnuitige honden in Nederland verbetert daardoor niet. Hiermee loopt de regelgeving gevaar een tegengesteld effect te creëren en dat is juist wat de overheid en de georganiseerde kynologie willen vermijden.

Door samen te werken als overheid en wetenschappers, fokkers, rasverenigingen, dierenartsen, maar ook met internationale stakeholders is het mogelijk het verschil te maken voor kortsnuitige honden.

We hebben hetzelfde doel: Een gezonde en sociale hond.

In de bijlage treft u het volledige plan ter inzage aan.

Erop vertrouwend u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Gabri Kolster

Portefeuilehouder Fokkerij Raad van BeheerLEES / DOWNLOAD
raad van beheer
LEES / DOWNLOAD

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0