­

Notulen Algemene Leden Vergadering HBC

Gehouden op 25 juni 2016 in Grand Café-Zalen De Bongerd te Heteren.

Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden (inclusief 6 bestuursleden).

Niet aanwezig met kennisgeving: Dhr en mw. Michel en Sandra Bakker, Dhr. en mw Broersma, mw. Maria en Thea Galjaard, mw. Emmy Geenen, dhr. en mw. Dimitri en Chantal v. Raamsdonk, mw. Paula Arts, mw. Corina de Jong, dhr. en mw. Mul, mw. Gerda van Odijk en dhr. Preuter.

 1. 1.Opening

De voorzitter opende om 14.00 uur de vergadering in dit 109e bestaansjaar van de HBC.

 1. 2.Mededelingen en ingekomen stukken van het bestuur

De afmeldingen worden gemeld. Er zijn geen extra mededelingen of ingekomen stukken voor deze ALV.

 1. 3.Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2015 (gepubliceerd in Bullebulletin 2 – 2015).

Onder punt 12, 1e regel, hoort te staan dhr. Frank Wannet i.p.v. mw. Dorien Wannet.

 1. 4.Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 17 december 2015 (gepubliceerd in Bullebulletin 1 - 2016).

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden goedgekeurd.

 1. 5.Jaarverslag 2015 Secretariaat

Geen op- of aanmerkingen.

 1. 6.Jaarverslag 2015 Clubblad

Een vraagje van mw Roos Schuurman, waarom het clubblad toch weer groter, gekleurder kan zijn. Voor bijna dezelfde prijs kan het clubblad weer A4 zijn, met wat kleur. Verder geen op- of aanmerkingen.

 1. 7.Jaarverslag 2015 Kynologische Zaken

Een toelichting op een vraag, of alleen de vereniging of ook personen door D&R aangeschreven zijn. Eerst is de vereniging aangeschreven: want we zouden volgens de Rasstandaard zieke dieren op de wereld zetten. Daarna is een fokker van onze lijst aangeschreven en die sommatie is vervolgens 2x afgewezen. A.s. dinsdag is er een gesprek met D&R (op de locatie van de RvB). Naar voren gebracht zal worden: op mensen die georganiseerd zijn, daarop heb je grip, dan kun je verder.

Een vraag, of wij het enige ras zijn wat D&R aanpakt. Nee dus, ook de Newfoundlander, de Cavalier en de Lakeland terriër bijvoorbeeld. Dit is dus iets van de hele kynologie. Wij hebben gelukkig wel een aantal zaken voor elkaar, wij kunnen bijvoorbeeld het Incidentie – onderzoek voorleggen. Andere rassen hebbn zulke gegevens bijvoorbeeld allemaal niet. Tot op heden lijkt het dat we de boel nog goed kunnen weren. We hebben een goede advocaat, ze heeft eerder al een tactisch gesprek gedaan. Nu is er ook een reservering gedaan in de begroting voor de advocaat – kosten. Er is goed overleg met de RvB. Jaarverslagen 2015 Evenementen

Zie pagina 13 in het clubblad. Hierover verder geen op- of aanmerkingen.

 1. 8.Jaarverslag 2015 Public Relations

Hiervan is geen jaarverslag aanwezig, het bestuurslid hiervan is afgetreden.

 1. 9.Jaarverslag 2015 Ledenadministratie.

Blz. 10 in het clubblad 1 – 2016. .

Geen verdere op- of aanmerkingen op het verslag.

 1. 10.Jaarverslag 2015 Penningmeester.

Een vraagje van mw Haspels, dat het ook goed zou zijn om extra geld te besteden aan de gezondheid van de Franse Bulldog (er wordt immers € 10.000 extra voor de KCM – 110 jaar gereserveerd). Voor luchtwegen- of patella - onderzoek. Voorheen, in de vorige ALV, is de € 10.000 extra voor het 110 jarig jubileum al goedgekeurd.

Vraagje over een afschrijving, twee jaar geleden is er een geluidsinstallatie aangeschaft door de HBC.

De bestuurskosten zijn heel laag t.o.v. jaren geleden.

 1. 11.Verslag Kascontrole Commissie

Dhr van Wijk leest het verslag voor en vertelt dat mevr. Geenen hierbij niet aanwezig kon zijn. De conclusie is dat de boekhouding prima voor elkaar is. Het advies aan de vergadering is, om het bestuur weer decharge de verlenen.

 1. 12.Benoeming (nieuwe) Kascontrole-commissie

Frank Wannet en Jakko Broersma gaan het boekjaar 2016 controleren.

Reserve wordt Martin Smits. De 2e reserve wordt Wim van Loon.

 1. 13.Vaststellen Contributie

Het advies van het bestuur is dat we de contributie niet willen verhogen.

 1. 14.Verkiezing bestuursleden

Volgens schema,

is aftredend en herkiesbaar, mw Janita Akkermans (Penningmeester). Per acclamatie is zij weer gekozen als penningmeester. Proficiat Janita.

Aftredend en niet herkiesbaar is dhr Wieger-Roel de Boer (bestuurslid Redactie).

Een bestuurslid voor de post redactie / PR / website wordt voorgedragen: dhr. Jerry de Vries. Er zijn geen tegenkandidaten. De ALV hoeft geen schriftelijke stemming. We mogen hem per acclamatie benoemen, met een volmondig Ja. Proficiat Jerry.

We nemen hier ook nog afscheid van bestuurslid Fred de Bie. Fred, bedankt, we begrepen dat je ons moest verlaten doordat je meer tijd aan je werk moet besteden. Een cadeaubon wordt aan hem uitgereikt.

Op deze manier nemen we ook afscheid van bestuurslid Wieger-Roel, ook hartstikke bedankt.

Ook willen we nog bedanken, mw Wannet, zij deed een tijd de Ledenadministratie. Ze heeft die opnieuw geherstructureerd. Dank je wel daarvoor.

 1. 15.Vaststellen bedrag om honden (die door een ongelukje niet meer op een tentoonstelling gekeurd kunnen worden) aan te keuren.

Het bestuur stelt voor, € 150 voor een aankeuring. Het moet geen uitvlucht kunnen worden om die aankeuring te mogen doen, i.p.v. tentoonstellingsbezoek.

 1. 16.Accordering Statuten (zie website voor inhoud).

Daarvoor zijn nu te weinig leden, om dat meteen te kunnen accorderen (niet 2/3 van de leden aanwezig).

 1. 17.Accordering Huishoudelijk Reglement (zie website voor inhoud).

Ook daarvoor zijn nu te weinig leden, om dat meteen te kunnen accorderen (niet 2/3 van de leden aanwezig).

 1. 18.Accordering VFR (zie website voor inhoud).

Dit kan nu wel meteen geaccordeerd worden. Er zijn geen bezwaren tegen dit VFR. De ALV gaat nu accoord. met betrekking tot de keizersneden merkt mw Haspels op, uit de gezondheidszorg voor mensen: mensen mogen ook verantwoord 3x een keizersnede krijgen. Dat is een regel vanuit gezondheidsbepalingen. Ons speerpunt is, dat we grip hebben op de fokkers in de vereniging.

 1. 19.Voorstel: geen kosten meer voor het vermelden van een nest op de HBC-site (€50), maar elke fokker standaard €60 per jaar laten betalen en daarvoor alle (aankomende ) nesten laten vermelden op de site.

Janita verteld dat door verschillende fokkers om een andere regeling m.b.t. de nestvermelding is gevraagd. Om hiermee toch geld in kas te krijgen (voorheen € 600 a € 700), met 60 fokkers. Dat kan door alle fokkers € 60 per jaar te laten betalen. Dan kunnen (indien gewenst) alle nesten (en de te verwachten nesten) op de website geplaatst worden. Dit is een redelijk voorstel voor de toekomst. De diensten worden dan gekoppeld. Nu betaald een fokker € 50 per jaar, dan € 10 erbij, geen aparte kosten meer voor een aparte nestvermelding / pupbemiddeling. De controle blijft hetzelfde. Alle nesten komen binnen bij Kynologische Zaken, commissielid Maria. We zijn het er allemaal mee eens, super. Dus dit voorstel is aangenomen.

Positief is de folder, om leden te werven. Via fokkers, de a.s. pupeigenaren. We hopen dat we zo meer leden krijgen. Er is een rustigere sfeer in de vereniging, dat zal mogelijk ook voor meer nieuwe leden zorgen. Samen met de reductie op de contributie, die we geven. Er wordt eigenlijk maar weinig gefokt door onze fokkers. Hiervan gaan ook nog pups naar het buitenland, wat ook al geen nieuwe Nederlandse leden kan geven. Toch zullen we met de brochure wel nieuwe leden kunnen werven.

 1. 20.Voorstel: extra geld voor KCM 2017, voor 110 jaar bestaan (10.000 euro op het normale budget).

Dit is al behandeld onder punt 10.

 1. 21.Uitreiking prijzen kampioenen.

Voor de kampioenen die hieronder genoemd worden, een mooie ingelijste oorkonde (volgens de Kampioenenlijst 2015 van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland):

 1. Nederlands Jeugdkampioen, Amadors Gem Billie Jean, van Mw. Astrid
 2. Nederlands Kampioen, Lazarro v. Marvers Fortuna, van dhr en mw Vermeulen en Vrancken. Ook zij konden niet aanwezig zijn, deze wordt meegegeven om volgende week te kunnen overhandigen.
 3. Nederlands Kampioen, Kokette de la Parure, van D. van Raamsdonk. Dimitri kon niet aanwezig zijn, daarom meegegeven aan mw Riki van Raamsdonk.
 4. Nederlands Jeugdkampioen, Daulokke’s Gaston le Crouton van dhr Broersma. Deze kon niet aanwezig zijn, mw. Gerda van Alfen neemt deze voor hem mee.
 5. Nederlands Veteranen Kampioen, C’est la Vie vh Bullenparadijs van mw de Jong. Ze kon niet aanwezig zijn, mw. Els de Bie neemt deze voor haar mee.
 6. Nederlands Jeugdkampioen, Elena Jester le Petit Favorie, van dhr. Poels. Hij is niet aanwezig, we bewaren het voor hem.
 7. Nederlands Kampioen, Bakervill’s Style Illuminatie, van dhr D. van Raamsdonk en dhr. M. Bakker. Zij konden niet aanwezig zijn, mw. Rikie van Raamsdonk zal het aan hen geven.
 8. Nederlands Kampioen, Eileen Benthe van Tolido’s Garden, van mw Wannet. Zij neemt het in ontvangst.
 9. Dan een hele speciale, voor Nederlands Kampioen en Nederlands Veteranen Kampioen, Dominique van de Franseweg van mw Gerda van Alfen. Omdat Dominique inmiddels overleden is, een aparte witte roos erbij voor Gerda.

Toch nog iets over agendapunt 21. We houden het bij die € 10.000 boven op de normale kosten voor de KCM. We streven ernaar, dat het goedkoper kan. We willen iets moois gaan neerzetten in Tiel, daar is het veel groter als in Nuland of Vught. Een foutje van ons, we hebben het beeldje niet bij. Maar het staat heel goed op de folder afgebeeld. We hopen dat we vier ringen kunnen maken. De bedoeling is dat er op de zaterdagavond een feestavond gehouden wordt. Je hoort daar meer over in het clubblad. Folders worden nu ook uitgereikt op de show in Moskou, bij de ring van de Franse Bullen. Daarna op vele andere grote shows. De Fransen hebben eens een record van 416 Franse Bullen op een dag bijeen gehaald. Je kan natuurlijk ook geen vergelijk maken met het 100 – jarig bestaan. Er was toen € 25.000 extra begroot. Voor het beeldje / jubileum hebben we sponsors. Dhr. van Loon bijvoorbeeld, betaald de locatie. Ook vragen we sponsors voor de bekers. Dat kunnen fokkers en / of liefhebbers zijn. Die € 10.000 hoeft niet op, het inschrijfgeld voor leden zal iets goedkoper zijn.. Bij ons krijgt iedere inschrijving een unique exemplaar. Verder zijn er geen vragen meer over het jubileum.

 1. 22.Rondvraag en sluiting

Voor de eerste ronde van de rondvraag melden zich: mw. Haspels en dhr. van Wijk. In Nederland hebben we als fokkers te maken met een aangescherpt VFR en de Nederlandse Wet. Daardoor zijn de fokreglementen anders van land tot land. Daarom zouden de Nederlands gefokte honden meer centraal moeten staan. Daarom als voorstel: een Mr en Mrs Franse Bulldog Holland? Een grote opkomst van fokkers uit Nederland wordt dan verwacht. We vinden het een goed voorstel en zullen het meenemen en binnen het bestuur bespreken. Hiervoor kan dan een wisselprijs, bijvoorbeeld een bronzen beeld van Bas Bosch, als cadeau gegeven worden. Dhr Frits Jan van Wijk vertelt dat de Franse Bull al erg onder vuur staat bij D&R. Onder meer omdat men denkt dat de Franse Bull niet zo oud zou worden. Daarom het volgende voorstel: Verkiezing van de beste Veteraan op de Franse Bulldog van het Jaar Show (uit veteranen die een Veteranen-CAC hebben gehaald). We hebben dit als bestuur ook al voorgesteld, we gaan dat doen.

In de tweede vragenronde begint mw Els de Bie: tegenwoordig krijg je de wisselprijzen op de KCM niet meer mee naar huis, daar moet toch iets op verzonnen worden, dat dat wel kan. Je mag er nu alleen maar mee op de foto. Je kan afspreken: gaat hij kapot of is hij niet op tijd terug, dan betaal je daar een x-bedrag voor. Je kan hem zo nooit laten zien. In het verleden is het wel eens gebeurd dat een prijs niet meer terug kwam (naar een buitenlander). Graag wil ze dat de prijs bij de mensen in de kast kan komen, wel moeten ze dan lid zijn en in Nederland of België wonen. De schenker en de winnaar is er immers trots op. We zullen het meenemen in ons overleg.

Dhr. van Lier verteld dat er in het Clubblad alleen maar vermeldingen van de 1e plaatsen staan. Het zou ook leuk zijn als je met een 3e of 4e plaats met naam en foto er in staat. Het staat wel op de website. We hebben ervoor gekozen om de hoeveelheid uitslagen in het Clubblad te beperken (neemt anders zoveel plaats in beslag). Bij onze Club-Evenementen doen we het wel, van alle klassen alle plaatsingen vermelden, ook met sfeerfoto’s.

Mw Haspels stelt voor om gezondheidsonderzoeken bij de Franse Bulldog uit te bereiden met het röntgenen van de ruggewervels. Ga met dierenartsen praten om reductie te krijgen. Er wordt nu in veel meer dierenartsenpraktijken bekeken wat er speelt bij de verschillende rashonden. Een röntgenfoto van de rug, bij Maarten Kappen, kost nog geen € 100. Een totaal onderzoek in Sleeuwijk is € 150, dat is mogelijk overdreven. Er zal eerst vastgesteld moeten worden of er een probleem is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de fokkers. Uit het Incidentie – onderzoek kwam bijvoorbeeld niet naar voren dat de Patella een probleem is bij de Franse Bulldog. In de Rashondenwijzer staan heel veel problemen genoemd, deze constateren we niet op de tentoonstelling. De Franse Bulldog staat nu wel genoteerd op de lijst van de RSI. Vanaf 1 juli 2016 maakt ook de keurmeester dus aantekeningen over de gezondheid van de Franse Bulldog op tentoonstellingen. Dit formulier gaat dan naar de RvB.

Op deze ALV zijn maar ongeveer 8% van de fokkers aanwezig.

Deze vergadering wordt gesloten om 15.15 uur.

Voorzitter: dhr. V.A. v. Raamsdonk                                        Secretaris: mw. M. Heijmans.


Notulen Bijzondere Algemene Leden Vergadering HBC

Gehouden op 25 juni 2016 in Grand Café-Zalen De Bongerd te Heteren.

Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden (inclusief 6 bestuursleden).

Niet aanwezig met kennisgeving: Dhr en mw. Michel en Sandra Bakker, Dhr. en mw Broersma, mw. Maria en Thea Galjaard, mw. Emmy Geenen, dhr. en mw. Dimitri en Chantal v. Raamsdonk, mw. Paula Arts, mw. Corina de Jong, dhr. en mw. Mul, mw. Gerda van Odijk en dhr. Preuter.

 1. 1.Opening

De voorzitter opende om 15.40 uur deze vergadering in dit 109e bestaansjaar van de HBC.

 1. 2.Vaststellen Statuten.

Zoals ze op de website zijn gepubliceerd. Er zijn geen leden op tegen, iedereen is voor het vaststellen van deze vernieuwde Statuten.

 1. 3.Vaststellen Huishoudelijk Reglement.

Ook deze reglementen zijn uitvoerig besproken op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van vorig jaar. Daarom gaan we er nu niet meer inhoudelijk op in. Er zijn geen leden tegen. Hiermee wordt het nieuwe Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

De inhoud van deze nieuwe reglementen is als voorkennis al bij de RvB. Zij moeten nog hun officiele goedkeuring geven. Daarna moet het naar de notaris, daar zullen we voor moeten betalen.

Nog iets van Kynologische Zaken: alle nesten / fokkers zullen zich aan al onze reglementen moeten houden. We zullen er meer mee moeten, dan we nu doen!

 1. 4.

De voorzitter bedankt de aanwezigen, goede reis huiswaarts.

Deze vergadering wordt gesloten om  15.45 uur.

Voorzitter: dhr. V.A. v. Raamsdonk                                        Secretaris: mw. M. Heijmans.

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0